• តើអ្នកកំពុងស្វែងរកកន្លែងដែលអ្នកអាចទទួលបានផលិតផលលក់ដុំសម្លៀកបំពាក់និងសំលៀកបំពាក់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់មែនទេ?
  • តើអ្នកចង់ទិញរបស់ទាំងអស់នេះក្នុងតម្លៃលក់ដុំនៅលើទីផ្សារទេ?
  • បន្ទាប់មកលក់ដុំ - ផ្កាយគឺនៅទីនេះសម្រាប់អ្នកភ្លាមៗ!
  • សូមអរគុណដល់អ្នកលក់ដុំ - ស្តារអ្នកនឹងអាចទទួលបាននូវរាល់របស់ដែលអ្នកចូលចិត្តហើយអ្នកនឹងមានបទពិសោធន៍មិនគួរឱ្យជឿក្នុងការស្វែងរករបស់ទាំងអស់នេះ។