ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃទូទាំងពិភពលោកនាឡិកាលក់ដុំ។

នាឡិកាលក់ដុំ។
តំលៃ​លក់ $ 8.05 តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $ 11.27 លក់
តំលៃ​លក់ $ 18.50 តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $ 25.90 លក់
តំលៃ​លក់ $ 16.50 តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $ 23.10 លក់
តំលៃ​លក់ $ 14.60 តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $ 20.44 លក់
តំលៃ​លក់ $ 36.90 តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $ 61.50 លក់
ដាក់លក់ចាប់ពី $ 19.50 ។ តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $ 27.30 លក់
តំលៃ​លក់ $ 22.20 តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $ 31.08 លក់
តំលៃ​លក់ $ 9.90 តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $ 13.86 លក់