ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃទូទាំងពិភពលោកលក់ដុំ។

លក់ដុំ។
ដាក់លក់ចាប់ពី $ 13.50 ។ តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $ 18.90 លក់
តំលៃ​លក់ $ 37.00 តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $ 64.75 លក់
ដាក់លក់ចាប់ពី $ 27.48 ។ តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $ 48.09 លក់
តំលៃ​លក់ $ 25.72 តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $ 45.01 លក់