ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃទូទាំងពិភពលោករ៉ូបលក់ដុំ។

រ៉ូបលក់ដុំ។
ដាក់លក់ចាប់ពី $ 32.04 ។ តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $ 53.40 លក់
ដាក់លក់ចាប់ពី $ 29.20 ។ តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $ 50.25 លក់
ដាក់លក់ចាប់ពី $ 33.57 ។ តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $ 55.95 លក់
ដាក់លក់ចាប់ពី $ 26.84 ។ តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $ 46.97 លក់
ដាក់លក់ចាប់ពី $ 22.80 ។ តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $ 39.90 លក់
ដាក់លក់ចាប់ពី $ 35.64 ។ តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $ 62.37 លក់