គ្រាប់គ្រីស្តាល់គ្រីស្តាល់ថ្មធម្មជាតិថ្មពេជ្រខ្សែកខ្សែចង្កេះអ្នកចាប់ចុងខ្សែរធាតុប្រភេទ: ខ្សែក្រវ៉ាត់ ...
វិចិត្ររឺម៉ូតសំលៀកបំពាក់៖ ម៉ូតសំលៀកបំពាក់ប្រភេទ: ខ្សែកប្រភេទលោហៈ៖ ទង់ដែងភេទ៖ នារីខ្សែក្រវ៉ាត់៖ ខ្សែសង្វាក់ខ្សែក…
ប្រដាប់បង្វិល